KONTROLA STAVBY A TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA TDS

CO JE TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

V rámci technického dozoru Vám zajistím, dohled nad dodržováním kvality provádění Vaši stavby, nad správným technologickým průběhem výstavby, a v neposlední řadě nad oprávněnosti a správnosti fakturace.

Kromě technické kontroly stavby zajistím také výběr kvalitního zhotovitele za rozumnou cenu.

Technický dozor stavebníka je osoba, která dělá nezávislou kontrolu stavební firmy, zastupuje stavebníka (investora) a radí mu v kontrole stavebních prací.

TECHNICKÝ VS. STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor je nutný k stavbě svépomocí a je to osoba která ručí za stavbu. Technický dozor je kontrola stavební firmy v zastoupení stavebníka (investora) . 

JAKÉ ČINNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉH DOZORU STAVEBNÍKA

 • seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby (projektová dokumentace, pravomocné stavební povolení včetně všech vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, smlouva s dodavatelem stavby včetně všech příloh, podmínky dotačního programu)
 • účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště, včetně vytýčení stavby a inženýrských sítí
 • přítomnost při dozorování stavby po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to osobní kontrolou staveniště (dle potřeby, v případě nepřetržitých betonáží, zkoušek vodotěsnosti apod., i ve dnech volna a o svátcích) a vedením kontrolních dnů stavby, včetně provádění zápisů do stavebního deníku
 • neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi
 • hlášení archeologických nálezů, vedení zápisů ve stavebním deníku o časovém působení archeologů na stavbě v rámci archeologického dohledu
 • kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek
 • kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby, včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.
 • spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektu, překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí
 • sledování, jestli dodavatel stavby a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků
 • sledování vedení stavebního deníku (případně i montážních deníků)
 • kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení
 • odsouhlasováni dílčích faktur dodavatele stavby za objednatele a kontrola jejich souladu s částkami uvedenými v závazném výkazu výměr, jakožto nedílné součásti smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem stavby, nebo s položkami odsouhlasenými objednatelem, pokud jde o vícepráce
 • účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, je-li jeho účast vyžadována (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby);
 • kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového harmonogramu a podle ustanovení smlouvy objednatele s dodavatelem stavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí
 • příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci stavby, spolupráce při kolaudaci stavby
 • kontrola, zda dodavatel stavby průběžně zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo (výkresy skutečného provedení stavby)
 • účast na jednáních při úpravě projektové dokumentace a spolupráce s autorským dozorem projektanta
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při přejímce stavby po jejím dokončení
 • kontrola zajištění a zabezpečení stavby
 • kontrola dodržování BOZP, provádění zvýšeného dohledu nad prováděním prací se zvýšeným rizikem ohrožení života, spolupráce s koordinátorem BOZP, byl-li ustanoven
 • uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod
 • kontrola dodržování platných ČSN a standardních technologických postupů na prováděné práce
 • kontrola realizace případných požadavků a připomínek ze strany státních orgánů a objednatele
 • kontrola vyklizení staveniště dodavatelem po dokončení stavby