PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

CO JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pod pojmem projektová dokumentace si lze představit soubor dvojrozměrných nákresů a plánů, které přesně vyznačují všechny prvky stavby s texty popisujícími stavbu. Ať už v tištěné nebo elektronické podobě, projektová dokumentace je nezbytnou součástí každé stavby či rekonstrukce, protože s těmito materiály budou pracovat všichni, kdo se na stavbě podílejí. Kvalitní zpracování projektové dokumentace je proto mimořádně důležité! 

Zajišťuji vypracování projektové dokumentace všech typů staveb (novostavby nebo stavební úpravy, nástavby, přístavby apod.) od projektů pro stavební povolení až po prováděcí projekty, se všemi předepsanými profesemi. 

Projekt precizně připravím a zajistím k němu i stavební povolení. Na základě udělené plné moci stavebníkem, zajistím kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení případně ohlášení stavby.

JAKÉ JSOU STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Po vyhotovení architektonické studie následuje fáze vypracování projektové dokumentace pro  stavební povolení DSP. Projektová dokumentace v stupni pro stavební povolení slouží pro získání povolení k stavbě. 

Tato dokumentace se vyhotovuje v měřítku 1:50 až 1:100 pouze s uvedením nutných informací pro stavební úřad jak je stanovuje vyhláška. V těchto dokumentacích nejsou řešeny například technické detaily a statické výkresy konstrukcí a nelze podle ní tedy postavit stavbu bez komplikací, víceprací a případných škod.

Projektová dokumentace se skládá z několika částí a její obsah a rozsah se řídí vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

 • průvodní a technická zpráva
 • situační výkresy
 • stavební výkresy 
 • přípojky na technickou infrastrukturu
 • stavebně konstrukční řešení (statika / statický posudek)
 • požárně bezpečnostní řešení
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod)
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budov)
 • součástí mohou být další projekty např. domácí čistírna odpadních vod, oplocení atd.
 • dokladová část - obsahuje všechna vyjádření a stanoviska, nebo další části projektu jako IGP nebo HG posudky, PENB a protokol o měření radonu.

Všechny nutné součásti projektu by měl zajišťovat hlavní projektant který zpracovává stavební část projektu. 

2. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS může být velmi praktickým pomocníkem při samotné výstavbě. Jde o dokumentaci pro stavební povolení, která je detailněji propracována. 

Projekt pro provádění stavby obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby tak, aby mohla být stavba správně a kvalitně realizována. Obsahuje také bližší specifikaci materiálů, řešení detailů stavby, výpisy použitých prvků (oken, dveří, zámečnických výrobků apod), detailní projekty profesí (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod apod.), položkový rozpočet stavebních prací a obsahem mohou být také technologické postupy v případě, že jde o nestandardní postup, řešení a nebo provedení.

Tím nejdůležitějším v tomto projektu jsou však technické detaily (konstrukční detaily). Pokud by nebyly zaneseny v projektové dokumentaci, mohlo by se stát, že je stavební firma provede chybně. Typickými "kritickými" detaily jsou ostění oken, sokl domu, oplechování komínu, napojení tepelné izolace v místě římsy, nadkrokevní a mezikrokevní izolace, instalace parozábrany, ukončení fólií apod.. Nezbytnou součástí jsou statické výkresy vyztužení betonových konstrukcí stavby.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

 • průvodní a technická zpráva
 • situační výkresy
 • stavební výkresy s detaily a částečným výpisem výrobků
 • stavebně konstrukční řešení (statické výpočty, konstrukční výkresy stropu nebo krovu atd.),  
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod).
 • položkový rozpočet


DALŠÍ STUPNĚ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Dokumentace bouracích prací se zpracovává před dokumentací pro stavební povolení – zejména v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu. Stejně jako ostatní projektové dokumentace, i tato má svá specifika. Musí mimo jiné zahrnovat bezpečnost práce při bouracích pracích a ekologickou likvidaci odpadu.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Tato dokumentace se vypracovává po dokončení stavby a předkládá se při kolaudaci. Obvykle zahrnuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, které nastaly během výstavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen tuto dokumentaci mít k dispozici.

DOKUMENTACE PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY / PASPORT STAVBY

Pasport stavby je dokumentací potřebnou ve chvíli, kdy řešená stavba není zanesena v katastru nemovitostí a na stavebním úřadu k ní není vedena aktuální dokumentace.

Pasport stavby nenahrazuje dodatečné povolení stavby. Rozhodnutí, zda postačí legalizace stavby pomocí pasportu nebo je nutné dodatečné povolení, určuje příslušný stavební úřad. Stavební úřady v ČR mohou toto rozhodnutí vykládat různě. Nejčastěji se setkáváme s tím, že zjednodušený pasport stavby je akceptován u objektů postavených před rokem 1972. Naopak stavby postavené po tomto roce vyžadují dodatečné povolení stavby. Mezi dokumentací pasportu stavby a dodatečným povolením je výrazný rozdíl. Pasport stavby obsahuje pouze hrubé výkresy aktuálního stavu objektu a jednoduchou technickou zprávu, přičemž tato dokumentace nemusí být opatřena autorizačním razítkem.

Pro dodatečné povolení stavby je nutné vypracovat projektovou dokumentaci, která splňuje všechny aktuální normy a je autorizována. K projektové dokumentaci je navíc nutné přiložit veškerá vyjádření dotčených orgánů, požárně bezpečnostní řešení a stavebně konstrukční řešení od statika.