KOLIK STOJÍ PROJEKT RODINNÉHO DOMU A CO VŠECHNO OBSAHUJE

28.05.2024

Vytvoření projektu pro rodinný dům je prvním krokem na cestě k vlastnímu domovu. Ale kolik stojí tento projekt a co všechno zahrnuje? V tomto blogu se podíváme na různé aspekty projektování rodinných domů a na to, co můžete očekávat od architekta.

Cena projektu rodinného domu se liší podle rozsahu a složitosti projektu, ale i podle regionu. Cena za architektonickou studii se pohybuje od 30 000 Kč do 100 000 Kč, zatímco cena projektové dokumentace pro stavební povolení může být v rozmezí 80 000 Kč až 150 000 Kč. Tyto ceny jsou však pouze orientační a mohou se výrazně lišit podle konkrétních požadavků klienta.

Projekt rodinného domu se skládá z několika fází, ale dvě základní jsou architektonická studie a projektová dokumentace.  

Architektonická studie

Studie je předprojektovou částí dokumentace, jejíž účelem je ujasnění si stavebního záměru, ověření možného provedení stavebního záměru ve zvoleném místě a určení základního tvarového, dispozičního, konstrukčního a materiálového provedení, a koncepce technologického vybavení. Jedná se o nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu.

Během této fáze architekt nebo projektant konzultuje s klientem a vyvíjí koncept, který nejlépe splňuje požadavky klienta. 

Finální studie stavby obsahuje půdorysy podlaží, řezy a pohledy, specifikace vnitřních a vnějších povrchů a situaci stavby s umístěním všech potřebných objektů, fotorealistickou vizualizaci stavby a orientační odhad nákladů na realizaci. Součástí může také být řešení zahrady nebo základní koncepce interiéru.

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Po vyhotovení architektonické studie následuje fáze vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení DSP. Projektová dokumentace v stupni pro stavební povolení slouží pro získání povolení k stavbě.

Tato dokumentace se vyhotovuje v měřítku 1:50 až 1:100 pouze s uvedením nutných informací pro stavební úřad jak je stanovuje vyhláška. V těchto dokumentacích nejsou řešeny například technické detaily a statické výkresy konstrukcí a nelze podle ní tedy postavit stavbu bez komplikací, víceprací a případných škod.

Projektová dokumentace se skládá z několika částí a její obsah a rozsah se řídí vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

 • průvodní a technická zpráva
 • situační výkresy
 • stavební výkresy
 • přípojky na technickou infrastrukturu
 • stavebně konstrukční řešení (statika / statický posudek)
 • požárně bezpečnostní řešení
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod)
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budov)
 • součástí mohou být další projekty např. domácí čistírna odpadních vod, oplocení atd.
 • dokladová část - obsahuje všechna vyjádření a stanoviska, nebo další části projektu jako IGP nebo HG posudky, PENB a protokol o měření radonu.

Nutnou součástí projektu pro stavební povolení je také Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). V případě že se jedná o novostavbu je třeba počítat se zajištěním inženýrsko-geologického (IG) a hydrogeologického (HG) průzkumu a měření radonu.

Všechny nutné součásti projektu by měl zajišťovat hlavní projektant který zpracovává stavební část projektu. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projekt pro provádění stavby obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby tak, aby mohla být stavba správně a kvalitně realizována. Obsahuje také bližší specifikaci materiálů, řešení detailů stavby, výpisy použitých prvků (oken, dveří, zámečnických výrobků apod), detailní projekty profesí (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod apod.), položkový rozpočet stavebních prací a obsahem mohou být také technologické postupy v případě, že jde o nestandardní postup, řešení a nebo provedení.

Tím nejdůležitějším v tomto projektu jsou však technické detaily (konstrukční detaily). Pokud by nebyly zaneseny v projektové dokumentaci, mohlo by se stát, že je stavební firma provede chybně. Typickými "kritickými" detaily jsou ostění oken, sokl domu, oplechování komínu, napojení tepelné izolace v místě římsy, nadkrokevní a mezikrokevní izolace, instalace parozábrany, ukončení fólií apod.. Nezbytnou součástí jsou statické výkresy vyztužení betonových konstrukcí stavby.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

 • průvodní a technická zpráva
 • situační výkresy
 • stavební výkresy s detaily a částečným výpisem výrobků
 • stavebně konstrukční řešení (statické výpočty, konstrukční výkresy stropu nebo krovu atd.),
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod).
 • položkový rozpočet

Cena projektové dokumentace pro provádění stavby může být v rozmezí 80 000 Kč až 150 000 Kč. 

Závěr

Rozhodnutí postavit si rodinný dům je velkým krokem, ale jakmile se rozhodnete, čeká vás ještě mnoho práce a rozhodnutí. Jedním z hlavních kroků je najít kvalifikovaného architekta/projektanta, který vám pomůže s vytvořením projektu rodinného domu.

Dalším aspektem projektování rodinných domů, na který byste měli pamatovat, je návrh energetické účinnosti. Moderní rodinné domy musí splňovat přísné požadavky na energetickou účinnost, což může být dosaženo například využitím moderních izolací, tepelných čerpadel nebo solárních panelů. Architekt/projektant by měl být schopen poradit s vhodnými materiály a technologiemi, které splní vaše požadavky a zároveň pomohou snížit vaše náklady na energie.

Zahrnout projektovou dokumentaci a architektonickou studii v rozpočtu vašeho nového domu je klíčové pro zajištění kvalitní stavby, která bude splňovat vaše požadavky a bude vyhovovat veškerým právním předpisům. Výběr kvalifikovaného architekta/projektanta a jasná komunikace s ním je klíčová pro úspěšné dokončení projektu.